Die Klute – Planet Fear
Artist: Die Klute
Year: 2019
Genre: Alternative
Notes: Discogs
Add. Notes:
Cover incl.: Yes
Encoder: FLAC
Bitrate: ~1000 kBit/s (44.1 kHz/16 Bit/s)
Log & Cue incl.: Yes
Size: 404,4 MB
Password: “slam” (without ” “)


All Downloads/Hosters are compatible

Download 1
KatFile.com
Turbobit.net
FileFactory.com
Rapidgator.net
Download 2
KatFile.com
Turbobit.net
FileFactory.com
Rapidgator.net

Tracklist:

1 If I Die 3:46
2 Out Of Control 3:41
3 The Hangman 4:12
4 Rich Kid Loser 3:51
5 For Nothing 5:05
6 Human Error 3:41
7 It's All In Vain 3:08
8 Born For A Cause 4:30
9 Infectious 4:22
10 Push The Limit 4:06
11 She Watch Channel Zero?! 5:15
12 Mofo 4:56

EAC-Log, CUE-Sheed & NFO:

Click to open spoiler
AUDIOCHECKER v2.0 beta (build 457) – by Dester – opdester@freemail.hu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Íà÷àòî: ÷åòâåðã, 31. 01. 2019. – 18:17.56
Íàéäåíî ôàéëîâ: 12

01 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\01. If I Die.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

02 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\02. Out Of Control.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

03 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\03. The Hangman.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

04 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\04. Rich Kid Loser.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

05 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\05. For Nothing.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 99%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

06 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\06. Human Error.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

07 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\07. It’s All In Vain.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

08 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\08. Born For A Cause.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

09 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\09. Infectious.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

10 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\10. Push The Limit.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

11 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\11. She Watch Channel Zero.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

12 -===- E:\Çàãðóçêè\µTorrent\Die Klute\2019 – Planet Fear\12. Mofo.flac
Èçâëå÷åíèå óñïåøíî âûïîëíåíî
Çàêëþ÷åíèå: ýòîò òðåê – CDDA ñ âåðîÿòíîñòüþ 100%
Âðåìåííûé ôàéë óäàë¸í.

Çàâåðøåíî: ÷åòâåðã, 31. 01. 2019. – 18:25.36 (Âðåìÿ îïåðàöèè: 0:07.39)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.